Ialomitastea
Nr. 2022, Anul , din 18-Mai-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Proiect de Hotărâre privind inființarea Clubului Sportiv “Municipal Fetești”

In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
H O T Ă R Â R E
privind inființarea Clubului Sportiv “ MUNICIPAL FETEŞTI ”

Consiliul Local Municipal Fetesti, judeţul Ialomiţa, având în vedere:
• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Feteşti;
• Raportul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Feteşti;
În conformitate cu:
* prevederile art.26 alin.(1) lit.b), art.29 și art.30 din Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
* prevederile H.G.nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;;
* prevederile art.21 si art.22 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
* prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.6 și art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.(1) Se înființează Clubul Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” persoana juridică română, de drept public cu sediul în Municipiul Fetești, str.Călarași, nr.516 D, județul Ialomița, cu următoarele secții: fotbal, atletism, arte marțiale, arte marțiale de contact, judo, handbal, rugby, ciclism, baschet, șah, lupte, gimnastică, gimnastică ritmică, scrimă, fotbal-tenis, dans sportiv, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, sportul pentru toți, tenis de câmp. (2) Sediul Clubului Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” este în România, Municipiul Fetești, str.Calarași, nr.516 D, județul Ialomița.
Art.2. Clubul Sportiv „MUNICIPAL FETEŞTI” este persoană juridica de drept public, se organizează și functionează în conformitate cu prevederile Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare și este ordonator terțiar de credite conform Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.(1) Clubul Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” are ca obiect principal de activitate, selecția și pregătirea sportivilor, precum și participarea acestora la competiții sportive interne și internaţionalee si atingerea performanțelor sportive.
(2) Clubul Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” se organizează ca persoană juridică română, de drept public cu 19 secții sportive și anume: fotbal, atletism, arte marțiale, arte marțiale de contact, judo, handbal, rugby, ciclism, baschet, șah, lupte, gimnastică, gimnastică ritmică, scrimă, fotbal-tenis, dans sportiv, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, sportul pentru toți, tenis de câmp.
Art.5. Se transmite în folosință gratuită Clubului Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” terenul și construcțiile aferente ce va deservi activitatea sportivă cu nr.cadastral 25396 înscris în cartea funciară nr.25396 U.A.T. Municipiul Fetești, teren având suprafața de 31248 mp. și construcțiile următoare:
• C1- 25396 grup administrativ suprafață construita 77 mp.;
• C2 - 25396 vestiare sportive, suprafață construită 163 mp.;
• C3 - 25396 tribună beton parter, suprafață construită 762 mp.;
• C4 - 25396 suprafață construită 341 mp.
Art.6. Conducerea Clubului Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI” se asigură de director si un consiliu director.
Art.7. Se numește temporar prin Dispoziția Primarului Municipiului Fetești un director interimar al Clubului Sportiv “MUNICIPAL FETEŞTI”, până la ocuparea prin concurs a postului conform legii.
Art.8. Mandatarea domnului ............................. având CI seria ...... nr.............. și CNP .......................... eliberat de Municipiul Fetești la data de .................. să semneze /depună orice cerere sau acte necesare în vederea efectuării operațiunilor specifice în vederea înscrierii în Registrul sportiv a clubului la Ministerul Tineretului şi Sportului precum și la orice alte instituții, inclusiv privind rezervarea denumirii / deschiderea contului bancar și orice alte atribuții corespunzătoare potrivit prezentei hotărâri.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul municipiului prin serviciile subordonate.
Iniţiator: PRIMAR,
Sorin Gafiţoi

Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul, tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin

( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.